default_mobilelogo

Algemene Voorwaarden.

Reproductie rechten

1- het gebruik van onze werken is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is op onderhavig document.
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan van een werk niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van onze naam.
Negatieven, transparanten, lay-out, digitale beelden, fotoafdrukken op papier of anderszins, blijven onze eigendom. Het gebruik van onze werken gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunning(en) met betrekking tot de persoon of personen en goederen die op deze werken afgebeeld zijn en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan.
2- Indien de reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
3- Onze werken kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder onze schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.
4- In geen geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, video procedé of elektronische, digitale of analoge manipulatie enz) mag er een nieuw origineel of kopie, van welke aard dn ook, van de door ons geleverde werken gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
5- De klant moet de morele rechten die aan onze werken verbonden zijn, respecteren. De klant verbindt er zich zo toe de integriteit van onze werken te respecteren en met name de kleuren getrouw weer te geven en ze niet verminken of te vervormen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Onze naam moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden. Bij gebrek behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-Tarief. Bij elk gebruik dat niet door ons was toegestaan hebben wij eveneens automatisch echt op een minimum vergoeding gebaseerd op het SOFAM-Tarief.
6- De klant verbind er zich formeel toe om ons binnen de 15 dagen na het (af)drukken, verspreiden van de publicatie een bewijsexemplaar gratis ter beschikking te stellen cq te bezorgen.
7- Behoudens uitdrukkelijke andersluidend beding op de voorzijde van dit document zijn alle rechten (kabel, audiovisuele exploitatie, privé-kopie, uitgave, enz) voorbehouden.
8- Bij inbreuk op de bepalingen van art. 2 behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te vorderen zoals voorzien in het SOFAM-Tarief.

Sancties.


De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de schadevergoedingen die volgens het SOFAM-Tarief verschuldigd zijn.
1- Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200% van het basisrecht, berekend volgens het SOFAM-Tarief met een minimum van 125 Euro, is verschuldigd bij gebruik zonder voorafgaande toestemming.
2- Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 100% van het basisrecht, berekend volgens het SOFAM-Tarief met een minimum van 125 Euro, is verschuldigd bij gebruik zondervermelding van de naam van de auteur en/of rechthebbende.
3- Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 300% van het basisrecht, berekend volgens het SOFAM-Tarief met een minimum van 250 Euro, is verschuldigd bij gebruik met naamtekening met een andere naam dan deze van de werkelijke auteur en/of van zijn rechthebbende.
4- Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200% van het basisrecht, berekend volgens het SOFAM-Tarief met een minimum van 125 Euro, is verschuldigd in geval van schending van de integriteit van het werk.

Territoriale bevoegdheid.


In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar de auteur zijn werkplaats heeft, bevoegd zijnde het arrondissement Mechelen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen)
In geval van betwisting(en) met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het gerechtelijk wetboek.